پاسخ به محمد ايزدي

پاسخ من اين است كه خودآگاهي در تعريف خود مستلزم وساطت ديگري است پس خودآگاهي چيزي نيست جز متضاد خود يعني غياب از خود و پرداختن به ديگري.به نظرم دريدا به فهم مساله كمك ميكند.از نظر او اين كه واسازي امكان پذير است به اين علت است و نشان از اين امر دارد كه امري واسازي ناپذير موجود است كه باعث ناممكن شدن انسجام مفهوم ميگردد.به نظرم كليد حل سوال تو در اينجاست.در همساني علت و غايت.در اين كه همواره ردي از امر واقع در واقعيت باقي ميماند كه انسجام آن را به هم ميزند.پاسخ در امر زائدي نهفته كه مكمل ذاتي و علت وجودي واقعيت است.همان كه هگل تا يك قدمي آن رسيد اما وسوسه ي تماميت نظام مانع اين شد كه قدم آخر را بردارد.

/ 0 نظر / 25 بازدید